Privacy

Praktijkvoorwaarden

Versie 20190607

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, enkel na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huisarts).

1. Waarborging
Inge Janssen – Psychomotorische Therapie doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan noodzakelijk;
 • Als blijkt dat persoonsgegevens niet volledig zijn, worden deze enkel met expliciete toestemming aangevuld;
 • Als persoonsgegevens onjuist zijn, deze na het vragen van expliciete toestemming worden gecorrigeerd of (indien noodzakelijk) verwijderd;
 • Persoonsgegevens up-to-date gehouden worden middels het online dossier, waar cliënt toegang toe heeft en zelf toestemming kan geven voor de gegevens die worden vastgelegd;
 • Er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

2. Toegang en gebruik van gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik daarvoor eerst met u contact opnemen en expliciet om uw toestemming vragen.

3. Bewaartermijn cliëntendossier
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

4. Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: ‘behandeling vaktherapie’, intake, evaluatiegesprek, etc.
 • De kosten van het consult

 

 

Algemene voorwaarden

Versie 20190607

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de ouder(s) c.q. wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind, hierna te noemen de cliënt.
 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald, onafhankelijk van de procedure van de zorgverzekeraar.
 4. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de therapeut gerechtigd een derde betalingsherinnering te sturen waarvan het bedrag is vermeerderd met € 25,00 administratiekosten en welke betaald dient te worden binnen 5 dagen na factuurdatum.
 5. Wanneer ook na de derde betalingsherinnering cliënt niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 6. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling van het kind op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Privacy Policy

Versie 20180607

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ingejanssenpmt.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.ingejanssenpmt.nl staat onder beheer van www.hostnet.nl. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ingejanssenpmt.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  b. www.hostnet.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Inge Janssen – psychomotorische therapie, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 4. Disclaimer
  Inge Janssen – psychomotorische therapie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 5. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Inge Janssen – psychomotorische therapie kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  a. Inge Janssen – psychomotorische therapie kan contact opnemen met de klant, nadat de klant een e-mailadres of een telefoonnummer heeft verstrekt in het contactformulier op de website.
  b. Gegevens verstrekken aan derden. Gegevens die door de klant aan Inge Janssen – psychomotorische therapie zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 6. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Inge Janssen – psychomotorische therapie verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 7. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Inge Janssen – psychomotorische therapie kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Inge Janssen – psychomotorische therapie voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.